Algemene voorwaarden 2023

Algemene Voorwaarden WEERinREGIE 2023                                                                                                                                             

Artikel 1. Betrokken partijen

1.1: WEERinREGIE  is in onderstaande tekst verder omschreven als opdrachtnemer en biedt begeleidingstrajecten en yoga. Tevens verzorgt zij workshops & trainingen voor bedrijven.

1.2: Yogalessen worden aangeboden vanuit de naam studioSANkalpa, welke gekoppeld is aan de registratie van WEERinREGIE bij de Kamer van Koophandel. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over WEERinREGIE, kan men dit ook vervangen voor studioSANkalpa. In beide gevallen is de rechtspersoon hetzelfde.

1.3: Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor coaching/counseling/training/workshops en/of yogalessen en overige activiteiten voortvloeiende uit naam van opdrachtnemer.

1.4: WEERinREGIE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67964524.

Artikel 2. Privacy 

2.1: Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, heeft opdrachtnemer een privacy reglement. Dit reglement is terug te vinden op de website www.weerinregie.nl

2.2: Vastlegging van een (coaching)traject en overeengekomen afspraken geschied via een PDF document dat digitaal bewaard wordt door opdrachtnemer. Het document wordt niet door derden bewerkt.

2.3: Indien het traject bekostigd wordt door de werkgever van de coachee, zal de duur van de overeenkomst besproken worden met de werkgever. Inhoudelijk worden er echter geen details of gegevens verstrekt aan de werkgever. De privacy van de coachee blijft gewaarborgd en behouden.

2.4: Vastlegging van overige opdrachten (workshops en trainingen) geschied via mail (offerte) en eventueel een uitgewerkt document rondom de inhoud van de workshop/training. Het document wordt niet door derden bewerkt noch aan derden verstrekt.

2.5: Gegevens die worden vastgelegd t.b.v. de yogalessen en deelname, worden vastgelegd via het programma Momoyoga, dat gebruikt wordt voor betaling van lesgeld en reserveren van lessen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1: De overeenkomst komt tot stand op moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en voldoet aan de daarbij opgestelde voorwaarden.

3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod via digitale weg heeft aanvaard, bevestigd opdrachtnemer de ontvangst en aanvaarding van de opdracht. Zolang deze bevestiging niet ontvangen is, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3: De overeenkomst wordt aangegaan voor de betreffende duur van de opdracht, welke voorafgaand aan de aanvaarding kenbaar gemaakt zal worden aan de opdrachtgever.

3.4: Voorafgaand aan elk coachtraject zullen de afspraken ed. vastgelegd worden in de overeenkomst die door zowel coach als client ondertekend dienen te worden.

3.5: Ten aanzien van yogalessen worden rittenkaarten aangeboden met een beperkte geldigheid. Deze gaat in en men gaat akkoord met de algemene voorwaarden op het moment dat de betaling van de leskaart is voldaan. Prijzen worden in alle gevallen vooraf gecommuniceerd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van de kaart. Dit geschiedt niet automatisch.

Artikel 4. Tarieven en duur overeenkomst/traject

4.1: De duur van een overeenkomst is volledig afhankelijk van de (hulp)vraag van de opdrachtgever. Dit traject zal dan ook in overleg met de opdrachtgever tot stand komen en een voorstel zal besproken worden, alvorens de opdrachtgever akkoord kan geven. Gezien het feit dat coachtrajecten op maat worden aangeboden, zal het totale tarief afhankelijk zijn van de duur en inhoud van de coaching. Er is geen BTW van toepassing op de vermelde tarieven.

4.2: Indien de opdracht een workshop/training betreft, is de prijs hiervan voorafgaand aan het aanmelden voor de workshop/training gecommuniceerd door opdrachtnemer.

4.3: Voor wat betreft aankoop van artikelen (via webshop), geldt de bij het betreffende artikel vermelde prijs. Ook hier is geen BTW van toepassing.

4.4: Tarieven voor de rittenkaarten t.b.v. yoga worden vooraf gecommuniceerd. Geldigheid van de kaart wordt vooraf gecommuniceerd. Na verlopen van de geldigheidstermijn is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van de leskaart.

 Artikel 5. Betalingsvoorwaarden & annulering

5.1: Voor elke factuur wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst.

5.2: Betaling is enkel mogelijk per bank of pin overschrijving.

5.3: Facturering vindt plaats na tekenen van de overeenkomst en voor aanvang van het traject. In het geval van een workshop/training, dient de betaling overgeschreven te zijn op de bankrekening van opdrachtnemer vóór aanvang van de workshop. Indien de betaling niet voor aanvang van de workshop binnen is, heeft opdrachtnemer het recht de deelname van de opdrachtgever te annuleren.

5.4: Annulering van deelname door opdrachtgever is mogelijk tot maximaal 14 dagen vóór aanvang van een traject of workshop.

5.5: Indien annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de activiteit plaatsvindt, zal opdrachtnemer een alternatieve datum voorstellen. Restitutie van betaling is niet mogelijk.

5.6: Annulering van de opdracht door de opdrachtnemer is alleen mogelijk in geval van ziekte én wanneer geen vervanging mogelijk is. Vervanging zal gezocht worden via het netwerk van opdrachtnemer, wanneer het een traject/workshop betreft die qua inhoud kan worden overgenomen door een collega coach.

5.7: Annulering van aanwezigheid bij een fysieke yogales dient uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan te worden. Indien dit niet gebeurt zal er geen restitutie plaatsvinden in de vorm van een extra te volgen les.

Artikel 6. Klachten

6.1: Voor het informeren omtrent de klachtenprocedure wordt elke opdrachtgever bij aanvang van een traject op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden.

6.2: Indien opdrachtgever ontevreden is over de diensten dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij opdrachtnemer. Op basis van de ervaring kan opdrachtnemer de klacht tevens gebruiken voor verbetering van de diensten. We houden de relatie graag in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening.

6.3: Wanneer de bij 6.2 vermelde procedure doorlopen is en niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de GAT via https://catcollectief.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/. GAT is onderdeel van CAT. CAT is een collectief voor alternatieve therapeuten waar WEERinREGIE geregistreerd is als Alternatief therapeut.

Artikel 7. Aansprakelijkheid t.a.v. gezondheid

7.1: Coaching: Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor keuzes die opdrachtgever maakt op basis van de in het coachtraject naar voren gekomen wensen. Opdrachtgever (of coachee) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes omtrent het invullen van zijn/haar leven en zijn/haar gezondheid.

7.2: Yoga: Ondanks de officieel erkende opleidingen die opdrachtnemer gevolgd heeft, kan zij niet voorkomen dat er onbedoeld blessures ontstaan tijdens een yogales. Opdrachtgever aanvaardt dit risico op blessure(s) door deelname aan de les(sen). Om het risico hierop zo veel mogelijk te verkleinen zijn een aantal voorzorgsmaatregelen geadviseerd:

  • Meld een reeds bestaande blessure voorafgaand aan de les.
  • Overleg deelname aan de yogales met behandelend arts en/of fysiotherapeut.
  • Luister goed naar de instructies en alternatieve houdingen die geboden worden n.a.v. jouw bewegingsbeperking a.g.v. de blessure.
  • Luister naar je lichaam en ga in geen enkel geval over je grenzen. Stretch voelen is prima, pijn is een teken dat je te ver gaat. Voer in geen enkel geval oefeningen uit die pijn doen.

7.3: Verzekering: Ten aanzien van de activiteiten die voortvloeien vanuit coachtrajecten en yoga is WEERinREGIE verzekerd bij ZEKUR verzekeringen. Dit betreft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade aan materialen voor alle coaching activiteiten. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor lichamelijke schade voortvloeiende uit yogalessen.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1: De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst eerder op te zeggen dan de overeengekomen duur van het traject. In dat geval zal gekeken worden naar de impact van de wijziging voor wat betreft het aantal nog uit te voeren consulten. Eventuele restitutie is enkel mogelijk op basis van de in mindering gebrachte coaching uren.

8.2: Indien opdrachtgever besluit te stoppen met het volgen van yogales, zal eventueel tegoed van de leskaart niet gerestitueerd worden.

 Artikel 9. Overig

9.1: Door het tekenen van de overeenkomst, bent u zich ervan verzekerd dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit houdt in dat u geen verplichtingen hebt richting opdrachtnemer als ware u werkgever.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.