Algemene voorwaarden 2023

Algemene Voorwaarden WEERinREGIE 2023                                                                                                                                             

Artikel 1. Betrokken partijen

1.1: WEERinREGIE  is in onderstaande tekst verder omschreven als opdrachtnemer en biedt begeleidingstrajecten (therapie en coaching) voor particulieren, eventueel in opdracht van hun werkgever. Tevens verzorgt zij workshops & trainingen voor bedrijven.

1.2: Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor coaching/counseling/training/workshops en/of yogalessen en overige activiteiten voortvloeiende uit naam van opdrachtnemer.

1.3: WEERinREGIE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67964524.

Artikel 2. Privacy 

2.1: Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, heeft opdrachtnemer een privacy reglement. Dit reglement is terug te vinden op de website www.weerinregie.nl

2.2: Vastlegging van een traject en overeengekomen afspraken geschied via een digitaal dossier in een beveiligd online clientendossierprogramma dat via de beroepsorganisatie Catregister beschikbaar wordt gesteld voor aangesloten professionals, volgens alle volgens de wet vastgestelde verplichtingen. De dossiers kunnen alleen gelezen en bewerkt worden door WEERinREGIE.

2.3: Indien het traject bekostigd wordt door de werkgever van de coachee, zal de duur van de overeenkomst besproken worden met de werkgever. Inhoudelijk worden er echter geen details of gegevens verstrekt aan de werkgever. De privacy van de coachee blijft gewaarborgd en behouden.

2.4: Vastlegging van overige opdrachten (workshops en trainingen) geschied via mail (offerte) en eventueel een uitgewerkt document rondom de inhoud van de workshop/training. Het document wordt niet door derden bewerkt noch aan derden verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1: De overeenkomst komt tot stand op moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en voldoet aan de daarbij opgestelde voorwaarden.

3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod via digitale weg heeft aanvaard, bevestigd opdrachtnemer de ontvangst en aanvaarding van de opdracht. Zolang deze bevestiging niet ontvangen is, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3: De overeenkomst wordt aangegaan voor de betreffende duur van de opdracht, welke voorafgaand aan de aanvaarding kenbaar gemaakt zal worden aan de opdrachtgever.

3.4: Voorafgaand aan elk traject zullen de afspraken ed. vastgelegd worden in de overeenkomst die door zowel coach als client ondertekend dienen te worden.

Artikel 4. Tarieven en duur overeenkomst/traject

4.1: De duur van een overeenkomst is volledig afhankelijk van de (hulp)vraag van de opdrachtgever. Dit traject zal dan ook in overleg met de opdrachtgever tot stand komen en een voorstel zal besproken worden, alvorens de opdrachtgever akkoord kan geven. Gezien het feit dat trajecten op maat worden aangeboden, zal het totale tarief afhankelijk zijn van de duur en inhoud van de coaching. Er is geen BTW van toepassing op de vermelde tarieven.

4.2: Indien de opdracht een workshop/training betreft, is de prijs hiervan voorafgaand aan het aanmelden voor de workshop/training gecommuniceerd door opdrachtnemer.

4.3: Voor wat betreft aankoop van artikelen (via webshop), geldt de bij het betreffende artikel vermelde prijs. Ook hier is geen BTW van toepassing.

 Artikel 5. Betalingsvoorwaarden & annulering

5.1: Voor elke factuur wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst.

5.2: Betaling is enkel mogelijk per bank of pin overschrijving.

5.3: Facturering vindt plaats na tekenen van de overeenkomst en voor aanvang van het traject. In het geval van een workshop/training, dient de betaling overgeschreven te zijn op de bankrekening van opdrachtnemer vóór aanvang van de workshop. Indien de betaling niet voor aanvang van de workshop binnen is, heeft opdrachtnemer het recht de deelname van de opdrachtgever te annuleren.

5.4: Annulering van deelname door opdrachtgever is mogelijk tot maximaal 14 dagen vóór aanvang van een traject of workshop.

5.5: Indien annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de activiteit plaatsvindt, zal opdrachtnemer een alternatieve datum voorstellen. Restitutie van betaling is niet mogelijk.

5.6: Annulering van de opdracht door de opdrachtnemer is alleen mogelijk in geval van ziekte én wanneer geen vervanging mogelijk is. Vervanging zal gezocht worden via het netwerk van opdrachtnemer, wanneer het een traject/workshop betreft die qua inhoud kan worden overgenomen door een collega coach.

Artikel 6. Klachten

6.1: Voor het informeren omtrent de klachtenprocedure wordt elke opdrachtgever bij aanvang van een traject op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden.

6.2: Indien opdrachtgever ontevreden is over de diensten dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij opdrachtnemer. Op basis van de ervaring kan opdrachtnemer de klacht tevens gebruiken voor verbetering van de diensten. We houden de relatie graag in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening.

6.3: Wanneer de bij 6.2 vermelde procedure doorlopen is en niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de GAT via https://catcollectief.nl/klacht-over-een-cat-therapeut/. GAT is onderdeel van CAT. CAT is een collectief voor alternatieve therapeuten waar WEERinREGIE geregistreerd is als Alternatief therapeut. Hiermee voldoet WEERinREGIE aan de gestelde eisen van de overheid zoals die zijn vastgelegd in de wet Wkkgz.

Artikel 7. Aansprakelijkheid t.a.v. gezondheid

7.1: Coaching: Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor keuzes die opdrachtgever maakt op basis van de in het traject naar voren gekomen wensen. Opdrachtgever (of coachee) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes omtrent het invullen van zijn/haar leven en zijn/haar gezondheid.

7.3: Verzekering: Ten aanzien van de activiteiten die voortvloeien vanuit trajecten is WEERinREGIE verzekerd via CATregister. Dit betreft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1: De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst eerder op te zeggen dan de overeengekomen duur van het traject. In dat geval zal gekeken worden naar de impact van de wijziging voor wat betreft het aantal nog uit te voeren consulten. Eventuele restitutie is enkel mogelijk op basis van de in mindering gebrachte coaching/therapie uren.

 Artikel 9. Overig

9.1: Door het tekenen van de overeenkomst, bent u zich ervan verzekerd dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit houdt in dat u geen verplichtingen hebt richting opdrachtnemer als ware u werkgever.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.