Algemene Voorwaarden WeerinREGIE 2021                                                                                                                                               

Artikel 1. Betrokken partijen

1.1: WEERinREGIE  is in onderstaande tekst verder omschreven als opdrachtnemer en biedt coaching rondom ziekte en yoga. Tevens verzorgt zij workshops & trainingen voor bedrijven.

1.2: Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft voor coaching/workshops en overige activiteiten voortvloeiende uit naam van opdrachtnemer.

1.3: WEERinREGIE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67964524.

1.4: WEERinREGIE is franchisenemer van Big Five For Life International, franchisehouder, gevestigd aan Klamp 41, 8502 BK Joure. WEERinREGIE past in haar coaching (ten dele) de Big Five For Life methode toe, daarbij gebruik makende van de door de franchisehouder verstrekte materialen.

Artikel 2. Privacy 

2.1: Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, heeft opdrachtnemer een privacy reglement. Dit reglement is terug te vinden op de website www.weerinregie.nl

2.2: Vastlegging van een coachingtraject en overeengekomen afspraken geschied via een Excel/Word/PDF -document dat digitaal bewaard wordt door opdrachtnemer. Het document wordt niet door derden bewerkt.

2.3: Indien het traject bekostigd wordt door de werkgever van de coachee, zal de duur van de overeenkomst besproken worden met de werkgever. Inhoudelijk worden er echter geen details of gegevens verstrekt aan de werkgever. De privacy van de coachee blijft gewaarborgd en behouden.

2.4: Vastlegging van overige opdrachten (workshops en trainingen) geschied via mail (offerte) en eventueel een uitgewerkt document rondom de inhoud van de workshop/training. Het document wordt niet door derden bewerkt noch aan derden verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1: De overeenkomst komt tot stand op moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en voldoet aan de daarbij opgestelde voorwaarden.

3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod via digitale weg heeft aanvaard, bevestigd opdrachtnemer de ontvangst en aanvaarding van de opdracht. Zolang deze bevestiging niet ontvangen is, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3: De overeenkomst wordt aangegaan voor de betreffende duur van de opdracht, welke voorafgaand aan de aanvaarding kenbaar gemaakt zal worden aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Tarieven en duur overeenkomst/traject

4.1: De duur van een overeenkomst is volledig afhankelijk van de (hulp)vraag van de opdrachtgever. Dit traject zal dan ook in overleg met de opdrachtgever tot stand komen en een voorstel zal besproken worden, alvorens de opdrachtgever akkoord kan geven. Gezien het feit dat coachtrajecten op maat worden aangeboden, zal het totale tarief afhankelijk zijn van de duur en inhoud van de coaching. Vermelding van tarief is voor particulieren inclusief BTW (21%) en voor bedrijven is de vermelding exclusief BTW (21%).

4.2: Indien de opdracht een workshop betreft, is de prijs hiervan voorafgaand aan het aanmelden voor de workshop/training gecommuniceerd door opdrachtnemer.

4.3: Voor wat betreft aankoop van boeken tijdens een training of workshop, geldt de bij het betreffende artikel vermelde prijs. Dit is een vermelding inclusief BTW (9%)

4.4: Voor wat betreft aankoop van overige artikelen (via webshop), geldt de bij het betreffende artikel vermelde prijs. Dit is een vermelding inclusief BTW (21%).

 Artikel 5. Betalingsvoorwaarden & annulering

5.1: Voor elke factuur wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

5.2: Betaling is enkel mogelijk per bank of pin overschrijving.

5.3: Facturering vindt plaats na tekenen van de overeenkomst en voor aanvang van het traject. In het geval van een workshop/training, dient de betaling overgeschreven te zijn op de bankrekening van opdrachtnemer vóór aanvang van de workshop. Indien de betaling niet voor aanvang van de workshop binnen is, heeft opdrachtnemer het recht de deelname van de opdrachtgever te annuleren.

5.4: Annulering van deelname door opdrachtgever is mogelijk tot maximaal 14 dagen vóór aanvang van een traject of workshop.

5.5: Indien annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de activiteit plaatsvindt, zal opdrachtnemer een alternatieve datum voorstellen. Restitutie van betaling is niet mogelijk.

5.6: Annulering van de opdracht door de opdrachtnemer is alleen mogelijk in geval van ziekte én wanneer geen vervanging mogelijk is. Vervanging zal gezocht worden via de overige life- en of loopbaancoaches van Big Five For Life, wanneer het een workshop betreft die qua inhoud kan worden overgenomen door een collega coach.

Artikel 6. Klachten

6.1: Voor het informeren omtrent de klachtenprocedure wordt elke opdrachtgever bij aanvang van een traject op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden.

6.2: Indien opdrachtgever ontevreden is over de diensten dan dient dit kenbaar gemaakt te worden bij opdrachtnemer. Op basis van de ervaring kan opdrachtnemer de klacht tevens gebruiken voor verbetering van de diensten. We houden de relatie graag in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening.

6.3: Wanneer de bij 6.2 vermelde procedure doorlopen is en niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kan een klacht worden ingediend bij de NOBCO. De NOBCO is de overkoepelende organisatie voor beroepscoaches waarbij WEERinREGIE is aangesloten. Via https://www.nobco.nl/klachten kan de klachtenprocedure opgestart worden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid t.a.v. gezondheid

7.1: Coaching: Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor keuzes die opdrachtgever maakt op basis van de in het coachtraject naar voren gekomen wensen. Opdrachtgever (of coachee) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes omtrent het invullen van zijn/haar leven en zijn/haar gezondheid.

7.2: Yoga: Ondanks de officieel erkende opleidingen die opdrachtnemer gevolgd heeft, kan zij niet voorkomen dat er onbedoeld blessures ontstaan tijdens een yogales. Opdrachtgever aanvaardt dit risico op blessure(s) door deelname aan de les(sen). Om het risico hierop zo veel mogelijk te verkleinen zijn een aantal voorzorgsmaatregelen geadviseerd:

  • Meld een reeds bestaande blessure voorafgaand aan de les.
  • Overleg deelname aan de yogales met behandelend arts en/of fysiotherapeut.
  • Luister goed naar de instructies en alternatieve houdingen die geboden worden n.a.v. jouw bewegingsbeperking a.g.v. de blessure.
  • Luister naar je lichaam en ga in geen enkel geval over je grenzen. Stretch voelen is prima, pijn is een teken dat je te ver gaat. Voer in geen enkel geval oefeningen uit die pijn doen.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1: De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst eerder op te zeggen dan de overeengekomen duur van het traject. In dat geval zal gekeken worden naar de impact van de wijziging voor wat betreft het aantal nog uit te voeren consulten. Eventuele restitutie is enkel mogelijk op basis van de in mindering gebrachte coaching uren.

 Artikel 9. Overig

9.1: Door het tekenen van de overeenkomst, bent u zich ervan verzekerd dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit houdt in dat u geen verplichtingen hebt richting opdrachtnemer als ware u werkgever.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.